મારી હનીને ભાવે મની
Music Ashit Desai
Lyric: Kiran Purohit
Singer: Hema Desai